Pozwolenie na budowę

Prefabrykowany hangar czyli samonośna hala łukowa dedykowana dla General Aviation i lotnictwa wojskowego jest tak samo klasyfikowana w przepisach.

Poniżej przedstawiamy aspekty prawne lekkich hangarów łukowych w świetle przepisów prawa budowlanego, KŚT i kodeksu cywilnego.

Prawo Budowlane:

Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 528) lekki hangar TG Hangars, tak jak wszystkie hale łukowe TG Buildings, nie jest budynkiem w rozumieniu przepisów budowlanych. Istotnie, to obiekt budowlany wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Lecz do posadowienia nie wymaga fundamentów i jest sklasyfikowany jako „budowla tymczasowa niezwiązana trwale z gruntem”. Ma to ogromne znaczenie w odniesieniu do warunków zagospodarowania parceli i zgodności budowli z miejscowym planem zagospodarowania, oraz daleko idące konsekwencje związane z własnością obiektu.

Przepisy kodeksu cywilnego:

Wywodząc z powyższego, hangary łukowe TG Hangars na kanwie przepisów prawa cywilnego, w myśl art. 46 §1 k.c.  nie stanowią nieruchomości. Co to oznacza?

Zasada wyrażona w art. 48 & art. 191 k.c. mówi, iż to co jest związane trwale z gruntem, jest własnością właściciela gruntu. Czyli budując hangar tradycyjny, który do posadowienia wymaga fundamentów zagłębionych w gruncie, inwestor realizuje inwestycję w obcym środku, bo własność jego hangaru należy do właściciela lotniska. Lekki hangar łukowy TG Hangars nie jest budynkiem. Nie wymaga fundamentów. Można go postawić nawet na leżących na gruncie płytach drogowych. Oznacza to, że stawiając hangar na dzierżawionym gruncie lotniska, własność hangaru jest oderwana od własności terenu i pozostaje w rękach inwestora.

Gospodarka środkami trwałymi:

Klasyfikacja Środków Trwałych umieszcza lekkie hangary TG Hangar, tak jak wszystkie hale łukowe TG Buildings  w grupie 8 rodzaju 806 KŚT, amortyzowanych stawką 10% rocznie.


Niniejsze rozważania dowodzą, że wszystkie hale łukowe TG Buildings (i hangary TG Hangars) są postrzegane w przepisach budowlanych, tak samo jak zabudowa kontenerowa, kioski, kontenery, budki, itp…  Nietrwale związany z gruntem prefabrykowany hangar łukowy, może być postawiony na kanwie zgłoszenia obiektu tymczasowego, przewidzianego do późniejszego przeniesienia w inne miejsce. Przed upływem 180 dni na każdy hangar łukowy postawiony na zgłoszenie, można wystąpić w wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.


Projekt hangaru łukowego

Standardowy projekt konstrukcyjny jest wliczony w cenę każdego hangaru. Jako indywidualny serwis na życzenie klienta, zapewniamy kompletną dokumentację budowlaną, potrzebną do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, czy zgłoszeniem obiektu tymczasowego.


Hale łukowe - lekki hangar łukowy TG Hangars ma projekt konstrukcyjny wliczony w cenę.

Standardowy projekt konstrukcyjny hangaru wliczony jest w cenę.